Få hjælp til psykiatrisk

udredning, behandling og vejledning/psykoedukation

Hvis dit barn mistrives, kan det være en stor belastning for hele familien. Forskellige former for mistrivsel og evt. bagvedliggende diagnoser kan gøre hverdagen svær at få til at fungere. Det skaber mange tanker og bekymringer og i visse tilfælde også konflikter, fx mellem børn og forældre, mellem søskende eller mellem forældre.

Derfor får I hos mig ikke blot hjælp til udredning og behandling af jeres barn, men også vejledning og psykoedukation til jer som familie. Det giver jer viden om jeres barns situation, indblik i jeres styrker og potentialer som familie og værktøjer til at få hverdagen til at fungere.

 

Det enkelte forløb skræddersys til hvert enkelt barn og familie med udgangspunkt i de udfordringer og behov, I står med i jeres aktuelle situation.

 

Læs mere herunder om, hvordan jeg kan hjælpe jer.

Skriv til mig i dag, hvis du har brug for hjælp til dit barn:

ln@linenordahl.dk

Skriv eller ring til mig i dag, hvis du har brug for hjælp til dit barn:

ln@linenordahl.dk

Udredning

Hvis jeres barn mistrives i en grad, så der er mistanke om en underliggende psykiatrisk diagnose, kan I få hjælp til udredning hos mig.

 

 Jeg hjælper jer både gennem udredningsforløbet – evt. med hjælp fra andre specialister, hvis der er brug for det – og hjælper jer samtidig med at skabe indsigt og forståelse i forhold til bagvedliggende årsager til diagnosen og de reaktioner og symptomer, I oplever.

I kan bl.a. få hjælp til udredning af:

 

 • Angst
 • OCD
 • Depression
 • Spiseforstyrrelse
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD/ADD
 • Autisme
 • Funktionel tilstand – hvor der foreligger grundig somatisk/fysisk udredning foretaget hos børnelæge eller

 

Sådan foregår et børne-/ungdomspsykiatrisk udredningsforløb

Når vi indleder en børne-/ungdomspsykiatrisk udredning, vil vi altid starte med en indledende samtale af ca. 90 min. varighed. I denne samtale skal både barnet/den unge samt helst begge forældre deltage.

 

Ved denne samtale vil I få mulighed for at fortælle mig om den hverdag og de udfordringer, barnet/den unge og I som familie står med, hvilke tiltag der er blevet gjort indtil nu (fx fra skolens side, via psykolog o.lign.), samt om jeres forventninger til det videre forløb. Ved afslutning af samtalen vil vi drøfte behovet for yderligere psykiatrisk udredning og mulig behandling, og den videre udredningsplan laves.

 

Et udredningsforløb vil ofte strække sig over 3-6 samtaler. I vil blive informeret om, hvem der skal deltage ved de enkelte samtaler. Forløbet kan bl.a. bestå af samtaler med barnet/den unge (psykopatologiske interviews, tests mv.), anamnese/livshistorie, lægeundersøgelse, skoleudtalelse og indhentning af tidligere materiale.

 

Specielt i forhold til udredning af autisme og ADHD vil det ofte være nødvendigt, at barnet/den unge er psykologisk udredt (kognitivt testet). Vær opmærksom på, at ved behov for denne type udredning vil der være brug for enten samarbejde med PPR, eller for at familien selv tager kontakt til privat psykolog for at få lavet udredningen. Hvis dette bliver nødvendigt, kan jeg vejlede jer om, hvordan I gør.  


Når udredningen er afsluttet, afholdes en tilbagemeldingssamtale med jer som familie, og vi drøfter det videre behandlingsforløb. Det drøftes også, hvordan netværket inddrages, og hvilke muligheder og behov en evt. diagnose åbner op for (skole, PPR, socialforvaltning).

VIGTIGT:


Til den første samtale er det vigtigt, at I medbringer ALLE papirer og sagsakter vedrørende barnets situation indtil nu, så vi kan gennemgå dem sammen. Det giver mig det bedste udgangspunkt for at hjælpe jeres barn.

VIGTIGT:


Til den første samtale er det vigtigt, at I medbringer ALLE papirer og sagsakter vedrørende barnets situation indtil nu, så vi kan gennemgå dem sammen. Det giver mig det bedste udgangspunkt for at hjælpe jeres barn.

Skriv til mig, hvis du har brug for hjælp til dit barn:

ln@linenordahl.dk

Skriv eller ring til mig i dag, hvis du har brug for hjælp til dit barn:

ln@linenordahl.dk

Behandling

Når jeres barn/unge er blevet udredt, kan jeg hjælpe jer videre med et behandlingsforløb med fokus på lige netop de symptomer og adfærdsmønstre, jeres barn oplever, og hvordan de kommer til udtryk i jeres hverdag. (Ved nogle diagnoser vil behandlingen skulle ske via kommunale tilbud).

 

Behandlingen kan være af kortere eller længere varighed og kan bestå af:

 • psykoterapeutisk forløb for barnet/den unge
 • familieterapeutisk forløb
 • medicinsk behandling (kun når ikke-medicinsk behandling er forsøgt, og kun i samspil med terapi, vejledning om fremadrettede støttetiltag og strategier mv.)

 

Jeg deltager desuden gerne i samarbejder med fx skole og socialrådgiver for at give barnet/den unge og jer som familie den bedste støtte gennem forløbet.

Kernen i den behandling, jeg tilbyder, er psykoterapeutisk samtale, hvor jeg hjælper barnet/den unge med at forstå de reaktioner og symptomer, der spænder ben i hverdagen. Jeg kan ligeledes hjælpe med værktøjer, som barnet/den unge kan bruge til at håndtere situationer, der opleves som svære, eller som udløser symptomer og reaktioner, fx i hjemmet eller i skolen.

 

I visse tilfælde tilbyder jeg også medicinsk behandling, men i så fald kun i samspil med andre tiltag, og kun efter grundig vejledning om effekt, bivirkninger, behov for observation af barnet/den unge mv.

 

Sådan foregår et psykoterapeutisk behandlingsforløb

Et behandlingsforløb vil som regel i starten bestå af samtaler en gang om ugen. Samtalerne vil nogle gange finde sted helt eller delvist med deltagelse af forældre, nogle gange blot med barnet/den unge, og nogle gange kun med jer som forældre. Sessionernes form og hyppighed planlægges ud fra, hvilke behov barnet/den unge oplever.

 

Gennem samtalerne arbejder vi på at skabe en forståelse af de reaktioner, hindringer og symptomer, barnet/den unge oplever. Formålet er at mindske de problemer, barnet/den unge oplever, og samtidig øge selvforståelsen, så de bliver nemmere at håndtere i hverdagen.

 

Hvis I har behov for det, kan vi også inkludere familieterapeutiske sessioner i forløbet. Det kan være relevant, fx hvis I oplever nogle gentagne problematikker i hverdagen, I gerne vil have mere indsigt i, eller hvis I har brug for redskaber til, hvordan I bedre kan håndtere de symptomer, barnet oplever, i hverdagen i hjemmet.

 

Varigheden af et behandlingsforløb varierer fra barn til barn – Det er dog uanset alder og diagnose vigtigt, at både barnet/den unge og I som familie er indstillet på, at et behandlingsforløb kan tage lang tid og kræver en vedvarende indsats, både i sessionerne hos mig og i hjemmet, skolen osv.

 

Skriv til mig i dag, hvis du har brug for hjælp til dit barn:

ln@linenordahl.dk

Skriv eller ring til mig i dag, hvis du har brug for hjælp til dit barn:

ln@linenordahl.dk

Vejledning/psykoedukation

Når jeres barn/unge er i udredning eller er i behandling, er I som familie en vigtig støtte i hverdagen. Samtidig oplever man som forældre også store bekymringer, når ens barn mistrives.

 

Derfor tilbydes forældre og evt. andre relevante pårørende altid vejledning og psykoedukation, dels fordi I også har brug for støtte i jeres svære situation, og dels fordi I har brug for viden og redskaber, der gør jer i stand til at hjælpe jeres barn/unge igennem sit forløb og i fremtiden.

 

Når jeres barn er i forløb hos mig, kan I få hjælp via:

 

 • psykoedukation, hvor I får dybere viden om diagnosen og håndteringen af den
 • vejledning til jer som familie med fokus på de potentialer og styrker, I har, og hvordan I bringer dem i spil i hverdagen i jeres nuværende situation
 • vejledning om fremadrettede støttetiltag og strategier.

Via vejledningen og psykoedukationen arbejdes der på at give jer forståelse af, hvordan og hvorfor de forskellige symptomer og reaktioner kommer til udtryk i lige netop jeres barn, og hvordan I bedst kan hjælpe, når det sker.

 

Målet er at gøre jer i stand til at udnytte de ressourcer og styrker, barnet selv har, og dem, I har som familie, til at skabe de bedst mulige forhold for jeres barn i den aktuelle situation.

 

I får således skræddersyede redskaber og konkret vejledning, der har til formål at gøre hverdagen lettere at håndtere, og klæder jer på til at støtte jeres barn bedst muligt fremover.

 

Har du brug for vejledning om dit barns diagnose? Skriv til mig i dag:

ln@linenordahl.dk

Har du brug for vejledning om dit barns diagnose? Skriv eller ring til mig i dag:

ln@linenordahl.dk

Jeg har tidligere været overlæge i børne- og ungdomspsykiatrien på Aalborg Universitetshospital og er lige nu ved at færdiggøre min uddannelse som specialist i psykoterapi ved siden af mit arbejde som børne- og ungdomspsykiater.

 

Jeg åbnede min private klinik i Støvring i foråret 2022 for at kunne hjælpe endnu flere udfordrede børn og unge og deres familier.